Τηλεφωνικό Κέντρο        :  2371350100

Γραφείο Κίνηση Ασθενών : 2371350211 

email                               : gnxkin@1157.syzefxis.gov.gr

 

Εισαγωγή - Εξιτήριο

 

Τα έγγραφα που θα σας ζητηθούν είναι:

 

  • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  • Βιβλιάριο Υγείας του ασφαλιστικού σας φορέα
  • Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε και το Α.Μ.Κ.Α. σας.

Μετά την εισαγωγή σας ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, πρέπει να προσκομίσετε στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών  το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο, θεωρημένο για το τρέχον έτος. Στο γραφείο αυτό θα ενημερωθείτε για τις διαδικασίες πληρωμής της νοσηλείας σας, ανάλογα με τον ασφαλιστικό σας φορέα και τη θέση του θαλάμου νοσηλείας που επιθυμείτε.
Οι ξένοι υπήκοοι πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την άδεια παραμονής, ή δελτίο ασύλου, ή δελτίο πρόσφυγα, ή πράσινη κάρτα. Οι τουρίστες πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν την κάρτα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ιδιωτική τους ασφάλιση.Φεύγοντας από το Νοσοκοµείο (µετά από νοσηλεία), δεν πρέπει να ξεχάσετε τα ακόλουθα:

  • Εξιτήριο
  • Βιβλιάριο υγείας
  • 
Απόδειξη του λογαριασµού σας (εφόσον υπάρξουν οικονοµικές υποχρεώσεις)
  • 
Απόδειξη της αποκλειστικής νοσοκόµας (αν χρησιµοποιήσατε)
  • 
Βεβαίωση «χρήσης υπηρεσιών» αποκλειστικής νοσοκόµας (αν χρησιµοποιήσατε), υπογεγραµµένη από το ∆ιευθυντή της Κλινικής που νοσηλευτήκατε και επικυρωµένη από το ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή
  • Προσωπικά αντικείµενα


Ο θεράπων ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου του ασθενούς µετά το πέρας της νοσηλείας του. Το έντυπο του εξιτηρίου µαζί µε το Βιβλιάριο παραδίδονται στο Τµήµα  Κίνησης Ασθενών όπου και τακτοποιούνται τυχόν οικονοµικές υποχρεώσεις (εφόσον δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα).
Τα νοσήλια εξοφλούνται την ηµέρα εξόδου του νοσηλευοµένου, από τις 8:00 έως τις 14:00, στο Ταµείο του νοσοκοµείου.  Σε περιπτώσεις Κυριακών ή εορτών, η εξόφληση γίνεται την προηγούµενη εργάσιµη µέρα, συµπεριλαµβανόµενου του Σαββάτου.

Το δελτίο παροχής υπηρεσιών (απόδειξη) που θα πάρετε από το Ταµείο κατά την εξόφληση του λογαριασµού, να το κρατήσετε για την εφορία σας.