Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:

     

     Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φρο−

ντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης

της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και σε

ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Δ.Υ.ΠΕ.

Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη

ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγ−

γελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες

του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής

Ασφάλισης.

 

 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο,

2. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου.

3. Ο Υποδιοικητής (του άρθρου 15 του Ν. 4025/11).

 

 

ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του Γ.Ν. Χαλκιδικής ορίζεται σε

διακόσιες (200) οργανικές κλίνες.