ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


     Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύ−

θυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως

ακολούθως:

 

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού− Οικονομικού

β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

 

    Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως

ακολούθως:

 

α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού −Οικονομικού

 

Τμήματα:

1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

2. Γραμματείας

3. Οικονομικό

4. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Πε−

ριστατικών και ΚΕΦΙΑΠ

5. Κίνησης Ασθενών

 

 

β) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

 

Τμήματα:

1. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

2. Τεχνικού