ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


    Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και δι−

αρθρώνεται σε τρείς (3) νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι

λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοση−

λευτικά Τμήματα ως ακολούθως:

 

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (8) τμή−

ματα που καλύπτουν τον Παθολογικό Τομέα και τον

Τομέα Ψυχικής Υγείας της Ιατρικής Υπηρεσίας.

 

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (7)

Τμήματα που καλύπτουν τον Χειρουργικό Τομέα της

Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία.

 

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (7)

τμήματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, τα

Εξωτερικά Τακτικά Ιατρεία της Ιατρικής Υπηρεσίας και

τα Διατομεακά Τμήματα.

 

    Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του

Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

Α. Τον/την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρε−

σίας, ως Πρόεδρο

Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευ−

τικό τομέα

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό

τομέα.